Darmowa dostawa
Wszystko w magazynie
Natychmiastowa ekspedycja
30 dni na zwrot

Warunki handlowe

FD SPORT SP. Z O. O., FORSIZE.PL

Z siedzibą pod adresem Chlumčany 174, 43903

REGON : 03513394

Spółka zapisana v Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Usti nad Labem (CZ), w sekcji C, wkładka 34754.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki handlowe“) spółki FD SPORT sp. z o. o. z siedzibą pod adresem Chlumčany 174, 43903, REGON: 03513394 zapisanej v Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Usti nad Labem, w sekcji C, wkładka 34754 (dalej „Sprzedający“) reguluje przepisami § 1751 ust.1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks Cywilny (dalej „Kodeks Cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które powstały w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym i inną osobą fizyczną (dalej „Kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego na stronach internetowych pod adresem internetowym www.forsize.pl (dalej „strona internetowa“) a to za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej „interfejs internetowy sklepu“).

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która ma zamiar zakupić towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która podczas zamawiania towaru występuje w ramach swej działalności gospodarczej lub swego wolnego zawodu.

1.3. Postanowienia odmienne od niniejszych warunków handlowych można zapisać w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia zawarte w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w warunkach handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży oraz postanowienia warunków handlowych są sporządzone w języku polskim. Umowę kupna-sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

1.5. Sprzedający jest upoważniony do dokonywania zmian i uzupełnień. Niniejsze postanowienie nie zmienia praw i obowiązków powstałych na czas ważności poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

1.6. Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z Kodeksem Prawnym obowiązującym w Republice Czeskiej.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego na stronach internetowych, Kupujący może wstąpić do swojego konta użytkownika. Ze swojego konta użytkownika może Kupujący zamówić towar (dalej „konto użytkownika“) lub może Kupujący zamawiać towar prosto bez rejestracji wprost ze stron internetowych sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas zamawiania towaru jest Kupujący zobowiązany podawać prawidłowo i prawdziwie wszystkie dane. Kupujący jest zobowiązany aktualizować dane w koncie użytkownika w razie jakichkolwiek ich zmian. Dane podane w koncie użytkownika oraz podane podczas zamawiania towaru, Sprzedający uważa za prawidłowe i prawdziwe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony identyfikatorem użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niezbędnych do zarejestrowania się do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do udostępnienia konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, a to przedewszystkim w tym przypadku, kiedy kupujący ze swego konta nie korzysta przez okres dłuższy niż dwa lata lub w przypadku, kiedy Kupujący naruszy obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży (łącznie z warunkami handlowymi).

2.6. Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika nie musi być dostępne całodobowo, przedewszystkim ze względu na konserwację hardwaru i oprogramowania Sprzedającego, ewent. na niezbędną konserwację hardwaru i oprogramowania osób trzecich.

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1. Wszystkie opisy produktów, które są przedstawione na stronach internetowych sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej danego produktu. Postanowienie § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie zostanie zastosowane.

3.2. Strony internetowe sklepu zawierają informacje o produktach, włącznie z cenami poszczególnych produktów. Ceny produktów są podane łącznie z VAT oraz łącznie ze wszystkimi innymi opłatami. Ceny produktów obowiązują przez cały okres, kiedy są podane na stronach internetowych sklepu. Niniejszym postanowieniem nie jest ograniczona możliwość Sprzedającego zawrzeć umowę kupna-sprzedaży na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków.

3.3. Strony internetowe sklepu zawierają również informacje dotyczące kosztów opakowania oraz transportu towaru. Podane na stronach internetowych informacje o kosztach związanych z opakowaniem oraz dostawą towaru dotyczą tylko dostaw produktów wysyłanych na terenie Republice Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia produktów Kupujący wypełni formularz zamówieniowy na stronach internetowych Sprzedającego. Formularz zamówieniowy zawiera zwłaszcza informacje o:

3.4.1. produktach, które chce Kupujący zakupić (zamówiony towar Kupujący „wrzuci” do swojego koszyka elektronicznego na stronach internetowych sklepu)

3.4.2. sposobie uregulowania ceny zakupu towaru, o sposobie dostawy zamówionego towaru i

3.4.3. o kosztach związanych z dostawą (dalej razem jako „zamówienie”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia Sprzedającemu, kupujący ma możliwość dokonania kontroli i zmiany danych, które Kupujący podał w zamówieniu, i to ze względu na to, że Kupujący ma możliwość stwierdzić i poprawić błędy, które powstały podczas wprowadzenia danych do zamówienia. Kupujący wyśle zamówienie Sprzedającemu poprzez kliknięcie na przycisk „wiążące potwierdzenie zamówienia”. Sprzedający dane podane w zamówieniu uważa za prawidłowe i prawdziwe. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie prześle potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego podany na stronach internetowych lub w zamówieniu. (dalej „adres elektroniczny kupującego”).

3.6. Sprzedający jest uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny zakupu, przewidywanych kosztów przesyłki) poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Zawarcie umowy między Sprzedającym i Kupującym następuje z chwilą doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Koszty dotyczące środków porozumiewania się na odległosć związane ze zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący, koszty nie różnią się od stawki podstawowej.

 1. CENA TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI, CENA

4.1. Cenę zakupu towaru oraz ewentualne koszty związane z przesyłką towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży może Kupujący pokryć Sprzedającemu w następujący sposób:

 • gotówką w sklepie Sprzedającego pod adresem Chlumčany 174, 439 03
 • gotówką na podstawie przesyłki pobraniowej w miejscu podanym przez Kupującego w zamówieniu
 • bezgotówkowo przelewem bankowym na konto sprzedającego 71 1160 2202 0000 0003 0390 2369 w banku Bank Millennium SA (dalej „konto Sprzedającego”)
 • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego Comgate

4.2. Razem z umową kupna-sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia kosztów związanych z opakowaniem i transportem towaru Sprzedającemu w umówionej wysokości. O ile nie jest wyraźnie ustalone, dalej podawana jest cena zakupu łącznie z kosztami związanymi z przesyłką towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Niniejszym nie jest naruszony punkt 4.6 warunków handlowych dotyczących zobowiązań związanych z wcześniejszą zapłatą ceny zakupu.

4.4. W przypadku zapłaty w formie przesyłki pobraniowej lub zapłaty dokonanej gotówką, cenę zakupu Kupujący pokryje podczas odbioru towaru. W przypadku formy bezgotówkowej jest cena zakupu płatna do 10 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności ceny zakupu razem z podaniem symbolu identyfikacyjnego zmiennego dokumentu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej wszystkie zobowiązania są uregulowane w chwili wpływu kwoty na konto Sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo wymagania zapłaty całej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru Kupującemu, szczególnie w przypadku, kiedy Sprzedający nie otrzyma od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (pkt 3.6). Postanowienie § 2119 ust. 1 nie wejdzie w płatność.

4.7. Ewentualnych rabatów z ceny zakupu udzielonych Kupującemu przez Sprzedającego nie można w żaden sposób łączyć.

4.8. Sprzedający wystawi dokument podatkowy – fakturę Kupującemu, o ile jest to w stosunku handlowym zwkłe lub jest tak ustalone obowiązującymi przepisami prawnymi. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Dokument podatkowy Sprzedający wystawi Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru, i wyśle go Kupującemu pocztą elektroniczną na podany adres elektroniczny lub będzie zapakowany razem z zakupionym towarem.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

5.1. Kupujący bierze pod uwagę, że wg przepisu § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie można odstąpić od umowy dotyczącej towaru, która została skorygowana wg życzeń Kupującego lub dla jego osoby, od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej towaru szybko psującego się oraz towaru, który był po dostawie nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów zdrowotnych nie można towaru zwrócić oraz od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dźwiękowego albo obrazowego nagrania lub programu komputerowego, o ile doszło do uszkodzenia oryginalnego opakowania.

5.2. O ile nie chodzi o przypadek, o którym jest mowa w pkt 5.1 lub o inny przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, Kupujący ma prawo wg postanowienia § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego odstąpić od umowy kupna-sprzedaży a to do 14 dni od odbioru towaru, w przypadku, kiedy przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dodanie kilku części, termin biegnie od dnia odbioru ostatniej części towaru. Odstąpienie od umowy musi być Sprzedającemu wysłane w terminie podanym wyżej. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży może Kupujący skorzystać z formularza, który udostępnił Sprzedający i jest załącznikiem warunków handlowych. Odstąpienie od umowy może Kupujący przesłać na adres firmy Sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego info@forsize.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży według pkt 5.2 warunków handlowych umowę uważa się za niezawartą. Towar musi być zwrócony Sprzedającemu do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. O ile Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący, Kupujący ponosi również koszty w przypadku, kiedy towar ze względu na swój charakter nie może być wysłany zwykłą drogą pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany oddać wszystkie środki finansowe, które Sprzedający otrzymał od Kupującego a to w okresie do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, i to sposobem, jakim Sprzedający otrzymał dane środki od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony zwrócić należność przekazaną przez Kupującego w chwili zwrotu towaru przez Kupującego, albo w inny sposób za zgodą Kupującego, o ile Kupujący nie poniesie dalszych kosztów. O ile Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu środków finansowych, zanim Kupujący nie dokona zwrotu towaru, albo nie wykaże się, że towar wysłał Sprzedającemu.

5.5. Prawo do odszkodowania za szkodę spowodowaną na towarze jest Sprzedający uprawniony zaliczyć naprzeciw roszczeniom Kupującego na zwrot ceny kupna.

5.6. Do chwili odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo kiedykolwiek od umowy kupna-sprzedaży odstąpić. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu środki finansowe w wysokości ceny zakupu bez zbędnej zwłoki, a to w formie bezgotówkowej na konto bankowe Kupującego.

5.7. O ile Kupujący otrzyma razem z towarem prezent, w tym przypadku umowa darowizny między Sprzedającym i Kupującym jest zawarta z warunkiem rozwiązującym, a to tak, że o ile dojdzie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny jest nieważna i Kupujący jest zobowiązany do zwrótu otrzymanego prezentu Sprzedającemu razem z towarem.

5.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o ile Kupujący nie odbierze w ciągu 10 dni towaru przeznaczonego do odbioru osobistego albo nie dokonał przelewu kwoty za zakup towaru do 10 dni.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. W przypadku wynegocjowania sposobu transportu na podstawie specjalnego wymagania Kupującego, Kupujący ponosi całkowite ryzyko oraz ewentualne koszty związane z uzgodnionym sposobem transportu.

6.2. O ile Sprzedający jest zobowiązany do dostawy towaru na miejsce określone w zamówieniu przez Kupującego, jest Kupujący zobowiązany do odbioru towaru na danym miejscu.

6.3. O ile jest konieczne powtórne dostarczanie towaru Kupującemu a to z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub dostarczanie towaru w inny sposób, niż było zaznaczone w zamówieniu, wszelkie koszty związane z powtórnym dostarczaniem, ewent. koszty związane z innym sposobem dostawy, ponosi Kupujący.

6.4. Bezwarunkowo Kupujący oznajmi kurierowi jakiekolwiek naruszenie opakowania lub jego uszkodzenie. O ile Kupujący stwierdzi jakiekolwiek nieoprawnione naruszenie przesyłki nie musi Kupujący przesyłkę od kuriera przejąć.

6.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą być zawarte w specjalnych warunkach dostaw, o ile są wydane przez Sprzedającego.

 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY WADLIWEGO TOWARU

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dostawy wadliwego towaru są regulowane odnośnymi powszechnie obowiązującymi przepisami (głównie postanowieniami § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego.

7.2. Sprzedający jest odpowiedzialny Kupującemu za to, że towar przy odbiorze jest bez usterek. Przede wszystkim Sprzedający jest odpowiedzialny Kupującemu za to, że podczas odbioru przesyłki przez Kupującego:

7.2.1. towar ma właściwości, jakie sobie strony umowy uzgodniły, w razie braku uzgodniena, ma towar takie właściwości, jakie Sprzedający lub Producent opisał lub takie właściwości, jakie Kupujący oczekiwał biorąc pod uwagę charakter towaru lub na podstawie reklamy danego towaru,

7.2.2. towar nadaje się do celów, jakie Sprzedający podaje lub towar ma takie wykorzystanie, jakie ma zazwyczaj towar tego rodzaju.

7.2.3. towar odpowiada jakości lub wykonaniu umówionego wzoru lub wzorca, o ile była jakość lub wykonanie wyznaczona według umówionego wzoru lub wzorca.

7.2.4. towar ma odpowiednią ilość, rozmiar albo ciężar i

7.2.5. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.

7.3. Postanowienia wg art. 7.2 warunków handlowych nie dotyczą towaru, który Sprzedający sprzedaje za niższą cenę z powodu wady dla której doszło do uzgodnienia niższej ceny, na zużycie towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru na wadę, która jest odpowiednia do stopnia użytkowania albo zużycia, jaką miał towar podczas odbioru przez Kupującego, albo na to wskazuje charakter towaru.

7.4. W przypadku pojawienia się wady w przeciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru, uważa się, iż towar był wadliwy już przy odbiorze towaru przez Kupującego.

7.5. . Praw wynikających z dostawy wadliwego towaru domaga się Kupujący od Sprzedającego pod adresem firmy Sprzedającego, w której jest przyjęcie reklamacji możliwe, biorąc pod uwagę asortyment towaru, ewentualnie w siedzibie firmy. Za moment podania reklamacji jest uważany moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego towar podlegający reklamacji.

7.6. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą być zawarte w przepisach reklamacyjnych Sprzedającego.

 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Towar staje się własnością Kupującego w chwili zapłacenia pełnej ceny zakupu towaru.

8.2. Sprzedający w stosunku do Kupującego nie jest wiązany żadnym Kodeksem postępowania według postanowień 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego

8.3. Pozasądowe postępowania dotyczące skarg Konsumentów Sprzedający zapewnia za pośrednictwem adresu elektronicznego info@forsize.pl. Informacje dotyczące rozpatrzenia skargi podanej przez Kupującego prześle Sprzedający na podany adres poczty elektronicznej Kupującego.

8.4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w ramach swej czynności odpowiednia Inspekcja Handlowa. Nadzór nad zakresem dotyczącym ochrony danych osobowych prowadzi Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi nadzór między innymi nad przestrzeganiem przepisu nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.

8.5. Kupujący przejmuje na siebie odpowiedzialność za zmiany okoliczności w sensie § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zastąpiona w ustawie nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (dalej „dane osobowe”)

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Sprzedającego a to dla celów realizacji praw i obowiązków płynących z umowy kupna-sprzedaży oraz do celów prowadzenia konta użytkownika. O ile Kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji i zawiadomień handlowych Kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości według niniejszego punktu nie jest warunkiem uniemożliwiającym zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

9.4. Kupujący bierze pod uwagę, że jest zobowiązany prawidłowo i prawdziwie podawać swoje dane osobowe podczas rejestracji, w swym koncie użytkownika, podczas zamówienia przez strony internetowe oraz jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki informować Sprzedającego o jakichkolwiek zmianach dotyczących swoich danych osobowych.

9.5. Do przetwarzania danych osobowych Kupującego, może Sprzedający upoważnić osoby trzecie. Dane osobowe nie będą przez Sprzedającego przekazywane osobom trzecim bez zgody Kupującego, wyjątkiem są firmy kurierskie, które doręczają zamówiony towar.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej sposobem zautomatyzowanym lub w formie drukowanej sposobem niezautomatyzowanym.

9.7. Kupujący potwierdza, iż podane dane osobowe są dokładne i że został pouczony o tym, iż chodzi o dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, kiedy Kupujący uważa, iż Sprzedający lub osoba, która przetwarza dane osobowe Kupującego (pkt 9.5), przetwarzają jego dane osobowe niezgodnie z zasadami ochrony prywatności lub życia osobistego Kupującego albo niezgodnie z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania, może:

9.8.1. żądać wytłumaczenia od Sprzedającego lub osoby, która przetwarza dane osobowe.

9.8.2. żądać, żeby Sprzedający lub osoba, która przetwarza dane osobowe zmienił ten stan rzeczy.

9.9. O ile Kupujący zażąda podanie informacji dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, Sprzedający jest zobowiązany taką informację Kupującemu podać. Sprzedający może żądać od Kupującego za podanie informacji dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych adekwatnej opłaty, która nie przekrocza kosztów niezbędnych do podania informacji.

 1. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I ZAPISYWANIE PLIKÓW „COOKIES”

10.1. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji związanych s towarem, usługami lub firmą Sprzedającego pod adres poczty elektronicznej podanego przez Kupującego, Kupujący zgadza się również na wysyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego pod adres elektroniczny Kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookie do komputera. W przypadku, kiedy można dokonać zamówienia na stronach internetowych Sprzedającego i tym samym Sprzedający może spełnić zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży bez zapisywania tzw. plików cookies do komputera Kupującego, może Kupujący udzielenie zgody wynikające z poprzedniego zdania anulować.

 1. SPOSÓB DOSTARCZANIA

11.1. Kupującemu może być poczta wysyłana na adres poczty elektronicznej podanej na koncie użytkownika lub pod adres podany przez Kupującego w zamówieniu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Jeżeli stosunek handlowy polegający na umowie o kupnie-sprzedaży zawiera międzynarodowy (zagraniczny) element, wtedy obie strony uzgadniają, że stosunek kieruje się czeskim prawem. Niniejszym nie są naruszone prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych

12.2 Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub bezskuteczne, albo takimi się staną, to na miejsce nieważnych postanowień aplikowane zostanie postanowienie, którego sens jest jak najbardziej zbliżony do nieważnego postanowienia. Nieważnością lub bezskutecznością jednego postanowienia nie jest ograniczona ważność pozostałych postanowień. Zmiany i dodatki do umowy o kupnie-sprzedaży czy do warunków handlowych wymagane są w formie pisemnej.

12.3 Umowa kupna-sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest archiwowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i jest nie dostępna.

12.4 Dane kontaktowe Sprzedającego: adres korespondencyjny

Chlumčany 174, 43903, adres poczty elektronicznej info@forsize.pl, telefon +420 777 300 256.

W Chlumčanach, dnia 1.6.2016

JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS REKLAMACJI LUB ZWROTU TOWARU – REGULAMIN REKLAMACYJNY

Całość kieruje się warunkami handlowymi podanymi powyżej. Rozdział ten jest przeznaczony do łatwej i jasnej orientacji dla naszych klientów.

WARUNKI REKLAMACJI

Gwarancja zwrotu towaru – towar prosimy wysyłać pod adresem sklepu (Chlumčany 174, 43903, Republika Czeska)

forsize.pl zapewnia 14-dniowy okres, w którym Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny.

forsize.pl postępuje zgodnie z prawem i prześle pieniądze najpóźniej do 14 dni przelewem bankowym.

Według ustawy ma forsize.pl prawo podczas zwrotu towaru wymagać następujących opłat:

 • Za uszkodzenie oryginalnego opakowania (podarte opakowanie, poważnie uszkodzone) – koszty opakowania (ponowne przygotowanie towaru to sprzedaży) – 50 zł
 • Za oczyszczenie towaru w przypadku korzystania z niego – aż 40 zł/godz.
 • O ile Kupujący bez podania powodu nie odbierze reklamacji od przewoźnika, Sprzedający ma prawo po upływie 30 dni od nie odebrania towaru wymagać zapłacenia kwoty 6 zł za każdy rozpoczęty dzień za magazynowanie towaru. Koszty związane z transportem ponosi Sprzedający.

W przypadku, że produkt nie wykazuje podanych wad, Sprzedający zwróci całkowitą cenę towaru. Łącznie z najniższą ceną za transport - Poczta Polska pakunek 12 zł patrz § 1832, ust. 2.

Można również skorzystać, z możliwości dostarczenia towaru innego rodzaju po wzajemnym porozumieniu. Pierwsza wymiana towaru jest na terenie Republiki Czeskiej bez kosztów transportu.Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący, cena przesyłki pobraniowej wynosi 19 zł, cena w przypadku płatności przelewem bankowym 12 zł.

O ile klient nie domaga się wymiany towaru z płatnością przelewem bankowym, Sprzedający automatycznie przesyła towar przesyłką pobraniową, której opłata wynosi 19 zł.

Zwrotu towaru nie można dokonać przesyłką pobraniową.

WARUNKI DLA WYMIANY LUB ZWROTU TOWARU BEZ KARY FINANSOWEJ

 • Produkt nie może być używany
 • Produkt musi być kompletny i równocześnie nieuszkodzony
 • Produkt musi posiadać oryginalne opakowanie
 • Do produktu należy dołączyć kopię dokumentu zakupu
 • Produkt powienien posiadać oryginalne etykiety
 • Zwrotu towaru nie można dokonać przesyłką pobraniową

REKLAMACJA TOWARU – TOWAR PROSIMY PRZESYŁAĆ POD ADRES NASZEGO SKLEPU CHLUMČANY 174, 43903, REPUBLIKA CZESKA

Wszystkie towary są objęte gwarancją według ustawy, gwarancja jest również wyznaczona w fakturze i w opisie towaru.

Podczas reklamacji, trzeba wypełnić protokół reklamacyjny, który można pobrać tutaj w formacie PDF. Można wypełnić elektronicznie lub wydrukować i wypełnić.

Dalej konieczne jest załączenie następujących dokumentów:

 • Kopię dokumentu zakupu (faktura)
 • Protokół reklamacyjny wraz z opisem wady
 • Produkt, który jest przedmiotem reklamacji (w ramach możliwości w komplecie)

Towaru, który jest przedmiotem reklamacji nie można przesyłać przesyłką pobraniową.

Gwarancja nie będzie akceptowana w nastąpujących przypadkach:

 1. Zwykłego zużycia
 2. O ile towar nie będzie utrzymywany według instrukcji obsługi
 3. O ile dojdzie do zaniedbania troski o produkt
 4. O ile dojdzie do uszkodzenia mechanicznego przez nieostrożną manipulację
 5. O ile towar będzie użyty do innych celów niż jest przeznaczony
 6. O ile towar nie będzie wysłany do reklamacji natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów uszkodzeń w konsekwencji wad produkcyjnych i towar będzie nadal używany.

REKLAMACJA USŁUG KURIERSKICH

Produkty wysyłane są za pośrednictwem GEIS, przy odbiorze towaru prosimy o sprawdzenie, czy towar posiada oryginalne i nieuszkodzone opakowanie.

O ile Państwo stwierdzą uszkodzenie, prosimy natychmiast podać reklamację kurierowi i równocześnie prosimy o podanie nam informacji o zaistniałej sytuacji.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FORSIZE.PL

Program lojalnościowy forsize.pl (dalej „Program lojalnościowy“) jest programem lojalnościowym przeznaczonym dla Klientów firmy FD SPORT Sp.z.o.o. z siedzibą w Chlumčany 174 (Republika Czeska) , 43903, REGON 03513394. Nasz program lojalnościowy jest nastawiony na oferowanie specjalnych bonusów dla stałych klientów firmy FD SPORT Sp.z.o.o. Klient może zostać uczestnikiem programu lojalnościowego na podstawie własnej decyzji przez wyrażenie zgody przy odbiorze karty Stałego Klienta, przez podpisanie formularza rejestracyjnego lub innym przez prawo przyjętym sposobem wyrażenia zgody. Niniejsze postanowienia ogólnego programu lojalnościowego forsize.pl są integralną częścią formularza rejestracyjnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ NASZYM WIERNYM KLIENTEM?

Wiernym klientem może zostać każda osoba fizyczna, która się zgadza z postanowieniami ogólnymi naszego programu lojalnościowego. Kartę Stałego Klienta można uzyskać w naszym sklepie w Chlumčanach u Loun 174, 43903, RCZ. Po dokonaniu zakupu w cenie wyższej niż 1000 Kcz wystarczy poprosić obsługę sklepu o Kartę Stałego Klienta i wypełnienić formularz rejestracyjny. W przypadku uszkodzenia, zguby lub kradzieży Karty Stałego Klienta należy o tym bezwłocznie powiadomić Organizatora programu (FD SPORT Sp.z.o.o. ). Zawiadomienia należy dokonać pisemnie lub drogą mailową na adres firmy. Karta będzie dezaktywowana w przeciągu 24 godzin. O nową Kartę Stałego Klienta do istniejącego już konta, można wystąpić w sklepie podczas następnego zakupu.

CZŁONKOWSTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM MOŻE BYĆ ZAKOŃCZONE GDY:

 • Wierny klient nie dokonał zakupów w naszym sklepie co najmniej przez okres 2 lat od ostatniego zakupu.
 • Wierny klient podał nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane na formularzu rejestracyjnym.
 • Wierny klient nadużywał bonusów, które umożliwia mu program lojalnościowy lub postępował sprzecznie z zasadami.
 • Wierny klient chce rozwiązać umowę o uczestnictwie w programie. Klient musi osobiście lub pisemnie złożyć podanie o ukończenie uczestnictwa w programie. Członkowstwo w programie zostanie zakończone w pierwszym dniu następującego miesiąca.

DOSTĘP DO KONTA UCZESTNIKA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM.

Wierny klient otrzyma dane logowania, które po wpisaniu na stronie www.forsize.pl. umożliwiają logowanie do swego konta, gdzie można sprawdzić aktualny stan swego konta i aktualizować dane osobowe. Jeżeli klient podejrzewa, że dane logowania do swego konta są znane innej osobie trzeciej, jest wtedy zobowiązany bezzwłocznie informować o danej sytuacji FD SPORT Sp.z.o.o. Organizator FD SPORT Sp.z.o.o. ponosi odpowiedzialność za skutki i szkody wynikające z niedokonanego lub opóźnionego powiadomienia o nieuprawnionym użyciu karty tylko w wypadku własnego błędu.

BONUSY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM FORSIZE.PL

Wierny klient jest nagradzany bonusami lojalnościowymi według stanu swego konta, który jest zeleżny od częstotliwości zakupów i z tym związanej ilości punktów na koncie. Po każdym dokonanym zakupu w sklepie lub e-shopie firmy FD SPORT Sp.z.o.o. na podstawie przekazania się Kartą Stałego Klienta lub przez zalogowanie się do e-shopu, zostanie Wiernemu klientowi dopisany zakup na jego konto (nie dotyczy zakupu przeprowadzonego na podstawie bonu podarunkowego. Dokonany zakup zostanie dopisany na konto tylko w przypadku zakupu bonów podarunkowych.) FD SPORT Sp.z.o.o. przyznaje Wiernemu klientowi za każdą wydaną koronę czeską na zakupy równowartość 1 punktu (1 punkt = 1 Kcz). Bonusy przyznaje FD SPORT Sp.z.o.o. w postaci zniżek w %. FD SPORT Sp.z.o.o. może na podstawie spełnienia określonych warunków przyznać Wiernemu klientowi bonusy i jednostronnie zmieniać przywileje klienta. W przypadku zrezygnowania z czynności (najczęściej rozwiązanie umowy kupna), na podstawie której zostały uczestnikom dopisane punkty a konto klubowe lub nadużycia Karty Stałego Klienta, organizator FD SPORT Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania danej czynności.

Wszelkie bonusy wynikające z programu lojalnościowego FD sport są obliczane ze ZALECANYCH CEN DETALICZNYCH.

Odpowiednie punkty za poszczególne zakupy są ważne przez okres jednego roku kalendarzowego. Po upływie tego czasu przestanie być konkretny zakup zaliczany i roszczenia w formie bonusu z nim związane wygasają. Wysokość zniżki w odniesieniu do ilości punktów na koncie można sprawdzić poniżej. Ilość należnych punktów i odpowiednią zniżke można sprawdzić na stronie internetowej: www.forsize.pl/muj-ucet/prehled.

Zastrzeżenia przeciwko prawidłowości rozliczania punktów można składać najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dokonania zakupu, i to w naszym sklepie FDsport: Chlumčany 174, 43903. Jeżeli zastrzeżenia przeciwko prawidłowości rozliczania nie zostaną w tym terminie podane, będzie to traktowane jako zgoda z przyznaniem punktów za dany zakup.

PRZYKŁAD:

 1. stycznia 2014 dokonam zakupu bluzy w sklepie FDsport w cenie 899 Kcz. Na podstawie dokonanego zakupu firma FD SPORT Sp.z.o.o. dopisze na moje konto 899 punktów i z tym związaną zniżkę 10%. Podczas następnego zakupu kupię kurtkę i buty w cenie 1999 Kcz i 3599 Kcz już ze zniżką 10% (całkowita cena zakupu więc nie jest 5598 Kcz, ale tylko 4478 Kcz – więc zaoszczędzą Państwo 560,-Kč) i na koncie pojawi się odpowiednia ilość punktów – mój obrót na koncie jest więc następujący: za 1. zakup 899 punktów + 5598 punktów za drugi zakup – w sumie więc 5937 punktów co oznacza zniżkę 15%. Podczas następnego zakupu więc dzięki Karcie Stałego Klienta mogę liczyć na zniżkę 15% z zalecanych cen detalicznych. Ważność mojego pierwszego zakupu wygasa w terminie 1. stycznia 2015 roku i zatem 2. stycznia 2015 roku jest stan moich punktów na koncie 5038 i z tym związana zniżka 15%. Jeżeli dokonam więcej zakupów, to zyskam większą ilość puntów i większy bonus w postaci większej wysokości zniżki.

Jeżeli jest już w naszym sklepie towar ze zniżką (10%), a mnie jako Wiernemu klientowi należy się według ilości punktów na koncie zniżka 15%, to oczywiście jest uwzględniana zniżka 15%. W przypadku, że towar jest w sklepie ze zniżką wiekszą niż mi się należy według obrotu na swym koncie, wtedy automatycznie uzwględniana zniżka, która jest dla mnie jako klienta bardziej korzystna.

TABELKA BONUSÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 • 0 punktów – 999 punktów = zniżka 10%
 • 1 000 punktów – 3 499 punktów = zniżka 11%
 • 3 500 punktów – 4 999 punktów = zniżka 12%
 • 5 000 punktów – 9 999 punktów = zniżka 15%
 • 10 000 punktów – 39 999 punktów = zniżka 20%
 • 40 000 punktów – 99 999 punktów = zniżka 30%
 • 100 000 i więcej punktów = zniżka 35%

1 punkt stanowi równowartość 1 Kcz, za dokonanie zakupu na przykład w sumie 3599 Kcz automatycznie otrzymacie 3599 punktów na konto.

Sledujte náš instagram

Ostrzegamy, że używasz przestarzałej wyszukiwarki i dlatego nie będą dostępne wszystkie funkcje sklepu elektronicznego.
Loading...